25 Ιουλ 2011

Κέρκυρα: Ανακοίνωση νέων θέσεων περιπτέρων | Disabled.GR Ειδήσεις

Κέρκυρα: Ανακοίνωση νέων θέσεων περιπτέρων | Disabled.GR Ειδήσεις: "Κέρκυρα: Ανακοίνωση νέων θέσεων περιπτέρων

Δημοσιεύθηκε στις 25/07/2011

Στις 14/07/2011 κοινοποιήθηκε από την ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας η ανακοίνωση-κάλεσμα των ενδιαφερομένων για υποβολή αίτησης εντός ενός μηνός για νέες άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων.
Αριθμ. Πρωτ 51780 /2011
Κέρκυρα 30/06/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – NOΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤ. ΑΓΟΡΑΣ & ΑΙΓΙΑΛΩΝ-ΠΑΡΑΛΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Πληρ: Ιωάννα Κόκκοτα, Τηλ & Φαξ:26610-39500
e-mail: adeieskat@corfu.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

1.Ο Δήμος Κέρκυρας καλεί τους ενδιαφερομένους, που έχουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 54/1-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 54 Τ΄Α), να υποβάλλουν αίτηση, που να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Γραφείο Αδειών κατ/των σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσής μας σε κάθε του Δημοτική Ενότητα για τις ακόλουθες θέσεις ως εξής:

α.Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων: 1 θέση περίπτερου μόνο για πολύτεκνους (περιοχήΤ.Δ Ευρωπούλων)
β. Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου: 1 θέση περιπτέρου(Τ.Δ Καστελλάνων)
δ. Δημοτική Ενότητα Εσπερίων: 1 θέση περιπτέρου περιπτέρων(Δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι σήμερα)
ε. Δημοτική Ενότητα Θιναλίων: 1 θέση περιπτέρου(Δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι σήμερα)
ζ. Δημοτική Ενότητα Κορισσίων: 1 θέση περιπτέρου (Τ.Δ Πετριτή)
η. Δημοτική Ενότητα Λευκιμμαίων: 1 θέση περιπτέρου(Τ.Δ Λευκίμμης-Ριγγλάδων)
θ. Δημοτική Ενότητα Μελιτειέων: 1 θέση περιπτέρου(Δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι σήμερα)
ι. Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών: 1 θέση περιπτέρου(Τ.Δ Δουκάδων)
ια. Δημοτική Ενότητα Παρελίων: 1 θέση περιπτέρου( Δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι σήμερα)

Αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από ενδιαφερομένους, πριν από την υπογραφή της παρούσας ανακοίνωσής μας, δε θα ληφθούν υπόψη.

2. Όσον αφορά τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σας στέλνουμε έντυπα αιτήσεων στα οποία αυτά αναγράφονται αναλυτικά.

3. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Δήμου Κέρκυρας και στο τηλέφωνο 26610-39500 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληρ. Ιωάννα Κόκκοτα).

4. Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κέρκυρας και των Δημοτικών Ενότητων του Δήμου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ
Aνακοίνωση 1 Θέσης Σχολάζον Περιπτέρου (14/07/2011)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αριθμ. Πρωτ: 51168/2011
Κέρκυρα 30/06/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – NOΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤ. ΑΓΟΡΑΣ & ΑΙΓΙΑΛΩΝ-ΠΑΡΑΛΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Πληρ: Ιωάννα Κόκκοτα, Τηλ & Φαξ:26610-39500
e-mail: adeieskat@corfu.gov.gr

Σας ανακοινώνουμε ότι κενώθηκε μία (1) θέση αναπηρικού περιπτέρου εντός των ορίων του Δήμου Κέρκυρας στην οδό Γ.Θεοτόκη 23 απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο.
Η κένωση της άνω θέσης αναπηρικού περιπτέρου ανακοινώθηκε στον πρώην Δήμο Κερκυραίων με το αριθμ. ΔΔ/οικ.10462/26-05-2010 έγγραφο και με το αριθμ.ΔΔ/οικ.21261/1-10-2010 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας ανακοινώθηκε και στους όμορους Δήμους, προκειμένου εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ανάρτηση να υποβληθούν στην υπηρεσία μας αιτήσεις για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης από τυχόν δικαιούχους.

Σύμφωνα δε με τις των : ν.812/1943, ν.1370/1944, του άρθρου 25 ν.δ.1044/1971, ν.1848/1989, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρων επί των πεζοδρομίων δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών οδών έχουν : οι Ανάπηροι πολέμου, οι Ανάπηροι ειρηνικής περιόδου, Ανάπηροι Αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού, οι Ανάπηροι Αμάχου πληθυσμού, Εθνικής Αντίστασης, Αντιδικτατορικού αγώνα και λοιποί καθώς και τα θύματα αυτών, εφόσον λαμβάνουν Στρατιωτική ή Πολεμική Σύνταξη, εκτός των διαζευγμένων ή σε χηρεία θυγατέρων των αποβιωσάντων αναπήρων, που δεν είναι απαραίτητη η προϋπόθεση να λαμβάνουν σύνταξη.
Οι ενδιαφερόμενοι με αναπηρία υποχρεούνται να καταθέσουν – εκτός των άλλων – και το Πιστοποιητικό Αναπηρίας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2556/1997, οι οποίες είναι γνωστές ως Επιτροπές του Ι.Κ.Α. για τον Ν. 2643/98.

Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις από δικαιούχους κατά την ως άνω προθεσμία, καλούνται τυχόν δικαιούχοι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής σας ενότητας, τα τελευταία πέντε (5) τουλάχιστον έτη, όμορων της Δημοτικής που λειτουργεί το περίπτερο, να μας υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στο πίσω μέρος του σχετικού εντύπου αίτησης που σας αποστέλλεται), σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης του παρόντος εγγράφου και επειδή σύμφωνα με παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3670/2008 έχει παραχθεί 1 έτος από την 1η δημοσίευση μας δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τα άτομα Αμεα και Πολύτεκνοι.
Επίσης παρακαλείσθε να αναρτήσετε το παρόν έγγραφο μας στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων σας, και να μας αποστείλετε, οπωσδήποτε τα αποδεικτικά ανάρτησης.

Οι σύνδεσμοι και οι Ενώσεις Αναπήρων & Θυμάτων Κέρκυρας & Παξών, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ένωση Πολυτέκνων Κέρκυρας, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο μας, παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ

– Απεστάλη με Google Toolbar"

Δεν υπάρχουν σχόλια: